Статии

Иновативната повърхност на имплантите В+ е създадена от технологията SurfLink, която в продължение на 12 години се разработва от швейцарската компания NBMolecules, в сътрудничество с различни академични институции в Швейцария.

По повърхността на импланта се нанася мономолекулярен слой хидрофилни, фосфорсъдържащи молекули. Подобен слой може да бъде нанесен по повърхността на метални или керамични дентални или ортопедични импланти, осигурявайки редица преимущества, които не са отчетени сред другите съществуващи типове повърхности.

Покритието В+ придава биологични свойства на денталните импланти MIS, осигурявайки достигане на успешен дългосрочен резултат на осеоинтеграция. Повърхността на имплантите е покрита с плътен молекулен слой мултифосфонати, които човешкият организъм приема като материал, подобен на собствената костна тъкан.

Обзор на повърхността В+

Като резултат от прилагането на B+ в клиничната практика се явява видимо нарастване на обема на костната тъкан непосредствено на повърхността на импланта.

Осигурява се възможността за по- ранно прилагане на функционално натоварване, по-добро съхранение на нивото на костната тъкан в пери-имплантната зона, гаранция за дългосрочно функциониране на импланта и постигане на оптимални клинични резултати, дори при пациенти с различни костни дефекти.

Молекулите на покритието В+ са свързани с повърхността на импланта посредством химични връзки, придавайки й хидрофилни свойства и оставайки стабилни в продължение на целия срок на функционирането на импланта в костната тъкан. Уникалните характеристики на В+ спомагат за бърз оздравителен процес на тъканите в пери-имплантната зона, ускорявайки с това процеса на осеоинтеграция. Фосфатните молекули демонстрират висока степен на стабилност по отношение на химическа и ферментативна деградация, което им позволява постоянно задържане на повърхността на денталните импланти, както и да стимулират прикрепяне на нови костни клетки, способствайки за успешен завършек на цикъла на костното ремоделиране.

С ускоряването на оздравителния процес, се отстранява микропроцепа между повърхността на денталния имплант и прилежащата костна тъкан и се повишава стабилността на фиксацията в нея.

По този начин получаваме предсказуеми резултати в сложни клинични случаи, като например при пациенти с трудности в оздравителния процес на костната тъкан и ниска васкуларизация.

Преимущества на повърхността В+:

  • Хидрофилност- повишава се, с притегляне на молекулите на водата, белтъците, кръвните клетки. Ускорява се процесът на прикрепяне на клетки и тяхната колонизация. Това води до по-бързо формиране на костния матрикс и осеоинтеграция на импланта.
  • Биомеханична фиксация- бързо формиране на нов костен матрикс, преобразуващ се в минерализирана костна тъкан. По-добра интеграция на импланта в костната тъкан на ранен етап на оздравителния процес, което в последствие позволява да се получи оптимален дългосрочен резултат. Увеличеното количество костни клетки, които са в контакт с повърхността В+ води до по-бързо постигане на биомеханична фиксация на импланта в костната тъкан. Проведените изследвания показват, че покритието В+ не само подобрява фиксацията на импланта в костната тъкан, но и значително съкращава общата продължителност на периода на регенерация.
  • Отстраняване на микропроцеп- освен механичната фиксация на импланта в костната тъкан, в следствие на микропорьозната повърхност, покритието В+ определя химичното взаимодействие между повърхността на импланта и костната тъкан , съдействайки за бързо отстраняване на съществуващия микропроцеп. Като резултат имаме идеална фиксация на импланта в костната тъкан и постигане на по-ранна функционална стабилност.
  • Стабилност във физиологична среда- молекулите В+ остават постоянно свързани с повърхността на денталния имплант в процеса на осеоинтеграция на имплантите, възпалителните реакции и ремоделирането на костната тъкан. За разлика от фосфатите, молекулите на фосфонатите, които са основата на покритието В+, са устойчиви на въздействието на ферменти. Този факт служи като гаранция за това, че молекулите В+ ще останат прикрепени към повърхността на денталния имплант и с течение на времето няма да бъдат абсорбирани от човешкия организъм.