Гаранционни условия

Настоящите гаранционни условия покриват фрези и инструментариум, надстройки и протетични аксесоари за всички модели на MIS Имплантите
(наричани‚ Продуктите), произведени от MIS Implants. Описаните гаранционни условия се отнасят единствено към клинициста, провеждащ лечението и не са приложими към трети лица, а именно:пациенти, лаборатории и други междинни доставчици.

1. ГАРАНЦИОННИ ПЕРИОДИ

Гаранцията за „продуктите“ се отнася за следните периоди:

 • Доживотна Гаранция за моделите импланти.
 • Пет (5) години от датата на доставка към крайния потребител за надстройки и протетични аксесоари.
 • Три (3) години от датата на доставка до крайния потребител за фрези и инструментариум, освен еднократен такъв.

2. ОБХВАТ НА ГАРАНЦИЯТА

Съгласно предмета на ограниченията и изключенията, описани в настоящите условия, MIS Implants ще осигури следните обезщетения:
Качествени Обезщетения В случай, че „продуктът“ е с дефект - материален или неправилно изработен или ако „продукта“ не съответства на MIS Implants стандартите по качество, то MIS Implants ще замени „продукта“ без допълнително заплащане. Хирургични Обезщетения MIS Implants ще замени имплант, без допълнително заплащане в случай, че няма настъпила остеоинтеграция или същата е компрометирана. Гореописаните обезщетения са ангажимент на MIS Implants спрямо клиницистите, по отношение на продуктите, съгласно гаранционните условия.

3. ПРОЦЕДУРИ ПО ИЗИСКВАНЕ И ПРЕТЕНЦИИ

За получаване на обезщетенията, съгласно настоящите гаранционни условия, клиницистът трябва да спази следните изисквания:

За да бъдат изискуеми, претенциите по гаранционните условия трябва да бъдат докладвани в 30 (тридесет)- дневен срок от датата на откриването на дефекта. Докладът трябва изцяло да съвпада с процедурата, описана в настоящата брошура. Клиницистът следва да се свърже с локалния дистрибутор, да заяви формуляр за оплакване и да получи инструкции за връщане на продукт, както и

 • Попълнения формуляр, документиращ оплакването, трябва да бъде върнат на MIS Implants, заедно с продукта в актуалното му състояние. Всеки продукт трябва да бъде деконтаминиран преди връщането му в MIS Implants, също така
 • Подавайки формуляра за обезщетение, трябва да се осигури документация на случая и демонстрация, че имплантите са поставени, съгласно индикациите и че даденият пациент няма контра-индикации, също така
 • Клиницист, предявяващ иск, съгласно гаранционните условия, трябва да е покрил всичките си текущи задължения към MIS Implants, към времето на подаването на оплакването; също така
 • Всички прoцедури, в които са използвани „продуктите“ – преди, по време и след имплантация- трябва да са извършени съгласно протоколите, насоките и инструкциите на MIS Implants, както и официално приетите практики за дентални процедури.
 • Стойността на транспорта и транспортния риск се поемат от клинициста. Стойността на обратната доставка се поема от MIS Implants, в случаите, в които са валидни гаранционните условия. Независимо от гаранционните искове, оплакванията следва да се подават възможно най-рано, с цел изпълнение на регулационните изисквания.

4. ОБЩИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ГАРАНЦИЯТА

Други гаранционни услвоия подадени от MIS Implants, представители или трети лица, дистрибутори на „продуктите“, гаранти, участници в договорни отношения, явно или косвено, писмено или орално, касаещи „продуктите“, включително (неограничено) всички косвени гаранции на мърчандайз, продажба или ползване, са невалидни освен специфично упоменатите в този гаранционен сертификат.

Като допълнение, с цел максимален обхват на приложимия закон, MIS Implants отказва (от свое име, както и от името на представителите или трети лица, дистрибутори на „продукта“) частична и цялостна отговорност за загубени печалби, приходи или изгоди, неуспешно представяне на клинициста да съответства на общоприетите стандарти на дентални практики или други директни или индиректни, инцидентни или закономерни щети, причинени от дизайна, композицията, състоянието, използването или представянето на „продуктите“.

Отпадане на отговорност: „Продуктът“ MIS Implants следва да се използва паралелно със съпътстващите го оригинални компоненти и инструменти, съгласно инструкциите за употреба. Използването на не - MIS Implants продукти прави невалидни всяка гаранция или друг пряк или косвен ангажимент.


Планиране на клиничен случай и клинично приложение на MIS Implants продуктите са отговорност на всеки индивидуален клиницист. MIS Implants силно препоръчва стриктно придържане към инструкциите за употреба, приложени към всеки продукт. MIS Implants не носи отговорност за инцидентни или закономерни щети или отговорност, свързана с използването на нашите „продукти“ самостоятелно или в комбинация с други „продукти“ с цел заместване или корекция, съгласно нашите гаранционни условия.

5. ГАРАНЦИОННИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ

MIS Implants не осигурява обезщетения, съгласно гаранционните условия, ако:

 • Щетата е причинена от травма, инцидент или друга щета, причинена от пациента или трето лице; или
 • Щетата е причинена от компонент, поставен на пациент с ясни контраиндикации, по отношение на успешната интеграция на имплантите, съгласно описаното в инструкциите за употреба на „продукта“; или;
 • Щетата е причинена от приетите стандарти за износване; или
 • „продуктът“, за който се отнася претенцията е еднократен инструмент; или
 • „продуктът“, за който се отнася претенцията е използван в директна или индиректна комбинация с клиничен компонент или инструмент, чийто производител е различен от MIS Implants.

С цел избягване на съмнения, настоящите гаранционни условия, както и ползите и мерките, описани в настоящия документ са изчерпателни по отношение на „продуктите“ и изключват всякакви други права, ползи и/или облекчения, като лабораторни и клинични лечения, свързани със заплащане.

6. ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ ОТМЯНА НА ГАРАНЦИЯТА

MIS Implants запазва правото си да изменя или отменя настоящите гаранционни условия по всяко време, без това да бъде предварително обявено. Всяко подобно изменение или отмяна няма да афектира върху „продуктите, вече имплантирани в пациента и изцяло платени от клинициста към MIS Implants, преди датата на настъпване на гореописаната промяна.